Aktuality

  • Na základě nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke změnám ve výši minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Měsíční minimální mzda se zvýšila na částku 12.200 Kč a hodinová minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně na částku 73,20 Kč. Současně dochází ke zrušení zvláštních sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance pobírající invalidní důchod.
  • Zákon č.267/2015 Sb., kterým se mění zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. 12. 2015 možné pokuty krajských hygienických stanic za správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, např. za nezajištění provedení pracovnělékařské prohlídky nebo za neuzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb do 1 mil. Kč.
  • Zaměstnavatel je dle § 90 odst. 1 zákoníku práce ve znění zákona č.155/2013 Sb. s účinností od 1. 8. 2013 povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší než 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. S výjimkou zaměstnanců mladších 18 let tak dochází ke zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami o 1 hodinu.
  • Od 1. 1. 2012 dle § 39 odst. 2 zákoníku práce doba trvání nově uzavíraného pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou je přitom považováno i jeho prodloužení. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Výjimkami z této právní úpravy je zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii na základě povolení a agenturní zaměstnávání na dobu dočasného přidělení k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Na základě zákona č.155/2013 Sb. k výjimkám s účinností od 1. 8. 2013 patří u zaměstnavatele i vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce zaměstnance, a to buď na základě písemné dohody s odborovou organizací, nebo u zaměstnavatele bez odborů vnitřního předpisu s bližším vymezením těchto důvodů, pravidel jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruhu zaměstnanců, kterých se bude tento postup týkat a doby, na kterou se dohoda uzavírá nebo vnitřní předpis vydává.